Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 68

tel. 666 282 676, biuro@kominki24.org

Koszyk jest pusty
kominki menu
FAQ

~ Przepisy obowiązujące przy montażu kominka


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
( Dz. U. 2002 Nr 75) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciw pożarowej. (Dz. U. 2002 Nr 147).
Ustawa z dnia 27 lutego 2003 roku o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U. 2003 Nr 52).
Polska Norma PN-EN 13229:2003 marzec 2005 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - Prawo budowlane. (Dz. U. 2003 Nr 207).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku. ( Dz. U. 2004 Nr 109) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy - Prawo budowlane.
(Dz. U 2004 Nr 93).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych. (Dz. U. 2004 Nr 92).
Polskie Normy dotyczące kominów.
inne.

Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:

o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30 m3,
spełniających wymagania dotyczące wentylacji,
posiadających właściwe przewody kominowe,
w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości:
co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka - dla kominków o obudowie zamkniętej,
zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s - dla kominków o obudowie otwartej.

Uwaga:
Montaż wkładu kominkowego lub kasety musi być zgodny w wymogami polskiego prawa budowlanego oraz lokalnymi przepisami, musi być wykonany zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji i zgodnie z zasadami sztuki, musi on być wykonany przez wykwalifikowany personel firmy montażowej, która ponosi całkowitą odpowiedzialność za całość instalacji.

powrót do FAQ >>