Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 68

tel. 666 282 676, biuro@kominki24.org

Koszyk jest pusty
kominki menu
FAQ

~ Normy instalacji systemów kominowych


Najważniejszym z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania ogrzewania kominkowego czynnikiem jest właściwy komin, a w szczególności jego kanał dymowy. Jeśli na etapie projektowania, lub też wykonawstwa zostaną popełnione błędy, może się okazać że w późniejszym czasie montaż kominka lub pieca centralnego ogrzewania będzie problematyczny. Najczęściej popełnianym błędem jest stosowanie zbyt małych przekrojów kanałów dymowych oraz zastosowanie niewłaściwych materiałów. Często też lokalizacja komina w budynku nie jest do końca przemyślana.

Przy ogrzewaniu domu ciepłym powietrzem z kominka, z racji że wkład kominkowy powinien być lokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie kanału dymowego, lokalizacja komina w centralnej części budynku niesie za sobą szereg udogodnień. Centralna lokalizacja kominka powoduje relatywnie krótkie odcinki przewodów dystrybuujących ciepłe powietrze. Sam komin zlokalizowany jest najczęściej w najwyższym punkcie dachu, gdyż przebieg kalenicy najczęściej nawiązuje do osi budynku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przewody kominowe: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny mieć wymiary przekroju, sposób prowadzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg, zapewniający wymaganą przepustowość, oraz spełniające wymagania określone w Polskich Normach. Przewody kominowe powinny być szczelne oraz wykonane z materiałów niepalnych. Między wylotem przewodu spalinowego i dymowego a najbliższym skrajem korony drzew dorosłych należy zapewnić zachowanie odległości co najmniej 6 m. Najmniejszy wymiar przekroju lub średnica murowanych przewodów kominowych spalinowych o ciągu naturalnym i przewodów dymowych powinna wynosić co najmniej 0,14m, a przy zastosowaniu stalowych wkładów kominowych ich najmniejszy wymiar lub średnica – co najmniej 0,12m.

Zabrania się stosowania indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych.

 Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. Wylot komina musi być wyprowadzony na wysokość co najmniej 60 cm ponad kalenicę przy łatwo zapalnym pokryciu dachu i co najmniej 30 cm ponad niepalne lub trudno zapalne pokrycie.

 
                     


    Usytuowanie wylotu komina w stosunku do kalenicy przy łatwo palnym pokryciu dachowym.

 
W tym drugim przypadku odległość wylotu przewodu od połaci dachu, mierzona poziomo, powinna wynosić co najmniej 100 cm. Jeśli nachylenie połaci dachowej jest większe niż 12º, niezależnie od rodzaju pokrycia wyloty przewodów powinny być położone na wysokości co najmniej 60 cm ponad poziomem kalenicy.

                              

               Usytuowanie wylotu komina w stosunku do kalenicy przy niepalnym pokryciu dachowym

Jeśli w pobliżu komina znajdują się wyższe budynki lub inne przeszkody mogące utrudnić odprowadzenie spalin, poprzez zadmuchiwanie, wylot komina należy umieścić ponad płaszczyzną poprowadzoną pod kątem 12º w dół od poziomu najwyższej zasłony w promieniu 10 m od komina.

                      

                                 Lokalizacja wylotu komina w stosunku do sąsiedniego budynku.

W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu, zważywszy jednak na zapewnienie możliwości czyszczenia i okresowej kontroli kanałów. Nasady kominowe, należy również stosować na innych obszarach, jeżeli wymagają tego położenie budynków i lokalne warunki topograficzne.

Kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14 x 0,14 m lub średnicę 0,15 m, a w przypadku kominków o większym otworze paleniskowym – co najmniej 0,14 x 0,27 m lub średnicę 0,18m, przy czym dla większych przewodów o przekroju prostokątnym należy zachować stosunek wymiarów 3:2.

Piece na paliwo stałe, posiadające szczelne zamknięcie, mogą być przyłączone do jednego przewodu kominowego dymowego o przekroju co najmniej 0,14 x 0,14 m lub średnicy 0,15 m, pod warunkiem zachowania różnicy poziomu włączenia co najmniej 1,5m oraz nieprzyłączania więcej niż 3 pieców do tego przewodu. Piece usytuowane na ostatniej kondygnacji, powinny być przyłączone do odrębnego przewodu dymowego. Nie mniej jednak w praktyce nie stosuje się zbyt często tego sposobu instalacji.

Wytyczne odnośnie kominów koncentrycznych, powietrzno-spalinowych do urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania. Zgodnie z [1] przewody tego typu mogą być wyprowadzane bezpośrednio przez zewnętrzną ścianę budynku, pod warunkiem że moc cieplna urządzenia jest nie większa niż 21 kW w przypadku wolno stojących budynków jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej. W pozostałych budynkach mieszkalnych moc nie może być wyższa niż 5kW. W przypadku realizacji odprowadzenia komina bezpośrednio przez ścianę zewnętrzną budynku, wyloty przewodów powinny znajdować się nie niżej niż 2,5 metra nad poziomem terenu. Odległość pomiędzy poszczególnymi wylotami tych przewodów powinna być nie mniejsza niż 3 metry, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 metra.

W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania, od których indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę, jeżeli odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 metrów, a od ściany innego budynku z oknami nie mniej niż 12m, a także jeśli wyloty przewodów znajdują się nie niżej niż 3 metry nad poziomem terenu.
 

 

powrót do FAQ >>